♫من و خـ❤ـدا دو نفریم♫


خــــــــــــــــدایـــا

کنار تو درگیر آرامشم ...

عکس و تصویر ♡♡ خدا♡♡

tulipkettle خــــوش آمــدیـــد tulipkettle

+ | |♥رقیــ ـــه♥|


heartbasketامـــروز همــــه را دوست بـــــدارheartbasket

littleflowersببخــــــــــــشlittleflowers

littleflowersایمــــان داشته بـــــــاشlittleflowers


littleflowersخــــــــدا را صـــــــــدا بــزنlittleflowers

littleflowersامروز روز موفقـــــیت توستlittleflowers

littleflowersبه شرط خنـــــدیدنتlittleflowers

littleflowersبخنــــد ، تــــــوlittleflowers

littleflowersدر آغــــوش خـــــداییlittleflowers+ | |♥رقیــ ـــه♥|
redpuffyflowersروی پرده ی کعــبه؛این آیه حک شده است: redpuffyflowers


tulipcloudنَبِّئْ عِبَادِی أَنِّیأَنَا الْغَفُــورُ الرَّحِـــیمُ tulipcloud

tulipcloudو مـــن ... هنــــوز و تا همیشــهtulipcloud

tulipcloudبه همین یک آیــه دلخــوشــــمtulipcloud


tulipcloud بندگانم را آگاه کنtulipcloud


.که من بخشنده‌ی مهــــربانم.

+ | |♥رقیــ ـــه♥|


من خدایی دارم

که در این نزدیکی است

نه در آن بالاها

مهربان ، خوب ، قشنگ

چهره اش نورانیست

گاهگاهی سخنی می گوید

با دل کوچک من،

ساده تر از سخن ساده من

او مرا می فهمد

او مرا می خواند

او مرا می خواهد …

+ | |♥رقیــ ـــه♥|


minipinkflowersمیشه خـــدا رو حس کرد تو لحظه‌های ساده minipinkflowers

growing-pink-flowerتو اضطراب عشق و گناه بی‌اراده growing-pink-flower

growing-pink-flowerبی‌ عشق عمر آدم بی‌اعتقاد می‌ره growing-pink-flower
growing-pink-flowerهفتاد سال عبادت یک شب به باد می‌ره growing-pink-flower

growing-pink-flowerوقتی که عشق آخر تصمیمش‌و بگیره growing-pink-flower
growing-pink-flowerکاری نداره زوده یا حتی خیلی دیره growing-pink-flower

growing-pink-flowerترسیده بودم از عشق، عاشق تر از همیشه growing-pink-flower
growing-pink-flowerهر چی محال می‌شد، با عشق داره میشه growing-pink-flower

growing-pink-flowerعاشق نباشه آدم حتی خـــدا غریبه‌س growing-pink-flower
growing-pink-flowerاز لحظه‌های حوا، هوا می‌مونه و بس growing-pink-flower

growing-pink-flowerنترس اگر دل تو از خواب کهنه پاشه growing-pink-flower
growing-pink-flowerشاید خدا قصه‌تو از نو نوشته باشهgrowing-pink-flower

+ | |♥رقیــ ـــه♥|heartbasket الله لا الهً الا هـــو الــحًــیٌ و الــقًــیــومٌ heartbasket

littleflowers هیچ معبودی نیست جز خداوند یگانه زنده littleflowers

عکس و تصویر باید فقط به خدا پیله کرد، زیرا فقط با او میشود پروانه شد. خدا بدون ...

+ | |♥رقیــ ـــه♥|


red_roses خـــداونـــدا red_roses

مرا غرض ز نمــــاز آن بود که

پنهانی حدیث در فراق

با تو بگذارم

وگرنـــــه این چه نمــــازی بود

که من با تو نشسته روی محراب و

دل به بـــــــازارم

+ | |♥رقیــ ـــه♥|


3sunflowers یه نصیحت از یه برادر:3sunflowers

bloomin-roseساحل دلت رو به خدا بسپارbloomin-rose

bloomin-roseتا خــــداbloomin-rose

bloomin-roseبهترین و زیباترین قایق رو برات بفرستهbloomin-rose

+ | |♥رقیــ ـــه♥|